Andrew Petersonsällskapet, som är en ideell förening, bildades 2003, och har under åren bl.a. gjort följande ideella insattser:

Renskrivit bokstavstroget Andrew Petersons Dagböcker och Räkenskaper från mikrofilm till digitalt. Arbetsvolym för detta arbete var mer än 6000 timmar.

Skapat och driver ett trevligt Emigrantmuseum i Asby gamla skola mellan Tranås och Österbymo.

Samlat in pengar via musikaler mm för att renovera, samt genomfört renoveringen av Andrew Petersons gamla magasin i Minnesota 2006.

Bedriver emigrationsforskning sedan bildandet på flera olika plan, samt forskning om förhållanden både i Sverige och USA under 1800 och början av 1900 talet.

Föreningsmedlemmar har producerat ett flertal böcker, talböcker och musikskivor som handlar om Andrew Petersons liv samt människor i hans närhet och hans omgivningar och samtid.

Ordnat studieresor för medlemmar både inom Sverige, samt 3 gruppresor till Minnesota.

Ordnar årligen föreläsningar i samband med årsmöte, vanligtvis i April, eller höstmöte vanligtvis i Oktober.

Arrangerar vartannat år en Amerikavecka tillsammans med Peter Cassel Sällskapet, Ydre Kommun och Kinda Kommun. Nästa gång blir sommaren 2019.

Tack vare Andrew Petersonsällskapets ideella insattser så blev Ydre Kommun och Carver County vänorter 2011, och kontakterna mellan Ydre och Carver County är mycket hjärtliga, livliga och givande. APS sponsrar bl.a. sedan 2017 ett ungdomsutbyte mellan USA och Kinda – Ydrebygden.

Målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf
”Föreningen vill skapa intresse för och öka kunskapen kring Andrew Petersons liv, gärningar, omgivningar och samtid före och efter hans emigration. Samtidigt har föreningen som mål att öka kunskapen om det svenska samhälle som Andrew Peterson lämnade vid tiden för emigrationen. Därtill skall föreningen verka för att öka kunskapen om emigrationens betydelse för samhällets utveckling. Föreningen skall också verka för att levandegöra Andrew Petersons liv, gärningar och samtid.”

Sällskapets syfte

  • Att bedriva och stimulera forskning kring och sammanställning av Andrew Petersons familj, gärningar, omgivningar och samtid.
  • Att värna om bevarandet av miljöer, byggnader och handlingar som berör Andrew Petersons familj, omgivningar och samtid.
  • Att göra föreningens insamlade material och kunskap tillgängligt för allmänheten.

Aktiviteter
Vi driver, forskar och utvecklar Andrew Petersonmuseet i Asby.

Vi arrangerar bland annat medlemsträffar och är medarrangörer till Amerikaveckan i Kinda och Ydre kommuner vartannat år.

Vi ordnar resor där vi besöker museer och platser som anknyter till den svenska emigrationen.

Vi samarbetar med Carver County Historical Society m.fl. för att bevara vårat svenska kulturarv.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 150 kronor per år. Det finns två sätt att betala, antingen via bankgiro: 5600-0508 eller till sällskapets swishkonto: 123 081 66 94.